Risicomanagement is een continu proces. Met een eenmalige risicoanalyse ben je er niet. Risico’s veranderen, nieuwe risico’s doen zich voor. Monitoring is daarin van belang. Periodieke risico-rapportages en bespreking ervan zijn dus van groot belang. We stippen hier één van de zaken aan die in een dergelijk proces van belang is, namelijk de zogenaamde (key) risico-indicatoren.
Risico-indicatoren zijn meetbare grootheden die op tijd kunnen aangeven dat de kans van optreden op een risico toe- of afneemt. Er is natuurlijk een aantal open deuren, zoals dat een teruglopende ledenaantal een risico-indicator is voor de kans dat de jaarlijkse exploitatie verlieslatend zal worden, maar de kracht van risico-indicatoren is gelegen in de koppeling van meetbare beschikbare data aan verschillende doelstellingen binnen de organisatie. Is de relatie sterk genoeg en heeft die genoeg voorspellende waarde, dan kan een risico-indicator worden opgetild naar het niveau van Key Riskindicator (KRI). Met een juiste set van KRI’s kan vroegtijdig gesignaleerd worden via periodieke rapportages of doelstellingen gerealiseerd gaan worden dan wel bijgestuurd moeten worden. Belangrijk daarbij is dat je als bestuur/organisatie formuleert wat voor jou de verschillende kritische niveaus zijn van die risico-indicatoren. Bij welke waarden van de KRI’s dwing je jezelf als organisatie tot actie? Wat is dus je risicotolerantie, die op zich weer een afgeleide is van je risicobereidheid en risicodraagvlak, maar daarover een andere keer meer.
Om te voorkomen dat bovenstaande te abstract wordt, hieronder een voorbeeld, waarbij we niet de pretentie hebben alle relevante KRI’s in beeld te hebben dan wel de mate van relevantie kunnen bepalen:
Doelstelling: binnen 3 jaar moet een nieuwe sportvorm 20 procent van het ledenbestand uitmaken van de sportaanbieder (nu bijvoorbeeld slechts 5 procent) en daar wordt door de organisatie flink in geïnvesteerd, dus ten kosten van andere zaken.
KRI’s: 1) groei in aantal bezoekers van de daarvoor op de website ingerichte pagina,
2) groei in aanmeldingen voor de trainersopleiding die door de bond wordt aangeboden,
3) …….
Graag ondersteunen wij u als organisatie om samen met u bij uw belangrijkste doelstellingen KRI’s te formuleren.