Door Risk en Sport werd deelgenomen aan een tweetal online webinars in het kader van de vertaalslag van beleidsscenario’s een toekomstige organisatie en financiering van de sport. De organisatie hiervan was in handen van de Nederlandse Sportraad. Uit de polluitslagen op voorgelegde stellingen bleek dat veel kijkers een voorkeur hadden voor het scenario ‘sport als basisvoorziening’. In dit scenario wordt het belangrijk gevonden dat er een goede basisinfrastructuur voor sport én bewegen is, waarbij de overheid ook qua financiering een belangrijke rol vervult. Vertegenwoordigers van gemeenten zagen meer in een model waarbij sprake is van een samenhang met domeinen als vrije tijd, zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Sportbeleid met sport als doel en sportbeleid met sport als middel lopen in deze publiek-private samenwerking in elkaar over. In dit tweede model worden hogere eisen gesteld aan sportaanbieders op domeinen waarbij mogelijk minder kennis en ervaring bestaat. Dit heeft ongetwijfeld effect op het risicomanagement voor de sportaanbieder en de te treffen beheersmaatregelen.

Een ander onderwerp wat aansprak was het toepassen van good governance en transparantie. De meerderheid van de betrokkenen vindt dat de huidige governance tussen de rijksoverheid en NOC*NSF moet worden aangepast. Met name omdat het niet transparant is en omdat het rijksgeld alleen naar aangesloten leden van NOC*NSF gaat. Over mogelijke oplossingen hiervoor lopen de gedachten en belangen uiteen.

Risicomanagement kwam in het thema good governance en transparantie overigens slechts zijdelings aan bod. De neiging bestaat om terughoudendheid te betrachten. En dat juist in een fase, waarin actuele maatschappelijke ontwikkelingen hierom vragen. Denk aan thema’s als corona, veilig sportklimaat, doping, matchfixing en dergelijke, die vragen om het treffen van beheersmaatregelen. Maatregelen die aansluiten bij de ontwikkeling naar een meer professionele sportorganisatie in het maatschappelijk bestel, met hoofd- en neventaken.