NOC*NSF stelt een commissie in die het bestuur van de koepelorganisatie moet gaan adviseren in integriteitszaken. Een goede beslissing om dit te doen. Anderzijds ook wel enige verwondering dat dit nu pas opgepakt wordt, daar waar de sport en NOC*NSF zelf al meerdere malen geconfronteerd zijn geworden met integriteitskwesties in de brede zin van het woord. Ook maatschappelijk is dit een thema dat al jaren  de aandacht vraagt en waar actie op wordt ondernomen, al dan niet succesvol (bijvoorbeeld financiële sector en politiek).

Wordt hiermee het reputatie-risico en juridisch risico voldoende mee afgedekt?  Deze vraag is  natuurlijk alleen maar adequaat te beantwoorden als je over alle informatie beschikt. Vandaar hier op dit moment alleen enkele voor ons, als “Risk en Sport”, enkele belangrijke vragen die we zouden stellen bij het uitvoeren van een risico-analyse over dit onderwerp:

  • Is er een gedragscode die bestuurders moeten ondertekenen en waardoor een compliance officer periodiek op naleving wordt gecontroleerd?
  • Is er wel een compliance officer en/of privacy officer binnen de organisatie?
  • Is er een communicatieprotocol vastgesteld en houdt iedereen daar zich aan?
  • Worden er periodiek “awareness” sessies op het terrein van integriteit e.d. gehouden?
  • Hoe ziet het reglement van de in te stellen commissie eruit? Is het advies bindend, is er een beroepsmogelijkheid?

Het gaat immers om relevante zaken die het domein juridische en reputatie risico’s betreffen met vervolgens de vraag of er adequate beheersingsmaatregelen zijn getroffen en of – indien een dergelijke situatie zich voordoet – ook de voorgenomen acties zijn of worden ondernomen.