Het  Kabinet heeft  onlangs ( Belastingplan 2019) laten weten dat de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 gewijzigd wordt. Als gevolg hiervan verdwijnt de mogelijkheid om de btw te verrekenen op investeringen in en de onderhoudskosten van binnen- en buitensportaccommodaties. Dit heeft grote consequenties voor niet winstbeogende instellingen, wat het geval is voor de meeste exploitanten  van sportaccommodaties.  De plannen lagen al wat langer op tafel. Waren deze strategische en financiële risico’s in kaart gebracht en waren er risicobeheersingsmaatregelen  genomen?